fbpx

Isahluko 7: Izindlu

Umthethosisekelo ufaka ilungelo lezindlu. Loku akusho ukuthi wonke umuntu angafuna indlu kuhulumeni ngokushesha. Ngabe lelungelo lisho ukuthini na? Thola incazelo esahlukweni sesikhombisa esithi  Gcina UMthethosisekelo.

Dlulisa Enkundleni Zokuxhumana