fbpx

Keep it Constitutional

Kungabe Umthetho Sisekelo Ngempela Yinto Okudingeka Ukuthi Wazi Ngayo? Thola Kungani Imithetho Sisekelo Ibalulekile Emazweni Wonke, Njalo Kungani Umthetho Sisekelo Womzansi Afrika Usemqoka Kuwe.

Ukugcina Umthethosisekelo

Umkhankaso

Yazi Amalungelo Wakho! Emzansi Afrika, Sonke Sinamalungelo Ngaphansi Komthetho Sisekelo. Ukugcine Kungomthetho Sisekelo Kukusiza Ukuthi Ufunde Ngamalungelo Ukuthi Wena Nabanye Abantu Emzansi Afrika Elinawo, Ukuze Noma Ngubani Ohlukumeza Lamalungelo, Ukwazi Ukwenza Onhlangano Yamalungo Abantu (Foundation For Human Rights) Nomnyango Wezobulungiswa Nokomthetho Sisekelo Nentuthuko (Department Of Justice And Constitutional Development)

Uyethulelwa Ngabakwa
Iziqephu Ezisha
Okusha Kuma- Blog Posts