Keep it Constitutional

Is a constitution really something you need to know about? Find out why constitutions are important in every country, and why South Africa’s Constitution matters to you

Ukugcina Umthethosisekelo

Umkhankaso

Yazi Amalungelo Wakho! Emzansi Afrika, Sonke Sinamalungelo Ngaphansi Komthetho Sisekelo. Ukugcine Kungomthetho Sisekelo Kukusiza Ukuthi Ufunde Ngamalungelo Ukuthi Wena Nabanye Abantu Emzansi Afrika Elinawo, Ukuze Noma Ngubani Ohlukumeza Lamalungelo, Ukwazi Ukwenza Onhlangano Yamalungo Abantu (Foundation For Human Rights) Nomnyango Wezobulungiswa Nokomthetho Sisekelo Nentuthuko (Department Of Justice And Constitutional Development)

Uyethulelwa Ngabakwa
Iziqephu Ezisha
Okusha Kuma- Blog Posts