fbpx

Imininingwane Ngathi

Keep It Constitutional

Ngokugcina Kungomthetho Sisekelo:

Uukugcine kungomthetho sisekelo kusiza abantu befunde ngamalungelo wabo ngaphansi komthetho sisekelo nokuthi bengawa sebenzisa kanjani amalungelo wabo.

Uumkhankaso uqondiswe ekufundiseni abantwana bebanga eliphakeme ezikolo zemzansi afrika ngomthetho sisekelo nama lungelo wabo ngaphansi kwawo. Lomkhankaso uhlose ukusiza abantu emzansi afrika ukwazi ngemigomo eyisiqiniseko somthetho sisekelo. Ukugcine kungomthetho sisekelo kungumkhankaso ofundisayo, uqhutsha ngabakwa foundation for human rights (fhr)

 

Kungani kubalulekile ukuthi ubewazi amalungelo akho?
Kubalulekile ukwazi amalungelo akho nokuthi ungawathola kanjani ukuze ungabi sengcuphekweni yokuhlukunyezwa ngalawo malungelo. Ukuhlukumezeka kwamalungelo akho akuhambisani nomthetho sisekelo njalo kuphambene nomthetho.

 
Kungani ukugcinekungomthetho sisekelo yasungulwa?
Ucwaningo ngabakwa fhr lwathola ukuthi bayincosana abantu base mzansi afrika abazi ngomthetho sisekelo nangamalungelo wabo kuwo. Isifundo ngokulinganisa (baseline survey) esaakhishwa ngo2018, sithole ukuthi badlule kancane nje kumaphesenti angamashumi amahlanu (50%) abantu base mzansi afrika asebeke bezwa ngokubakhona komthetho sisekelo noma umqulu wamalungelo (bill of rights). Isifundo siphinde sathola ukuthi abaningi balaba asebeke bezwa ngomthetho sisekelo bebengazi ukuthi uyini nokuthi ubasize kanjani bona. Isifundo futhi sithole ukuthi iningi lalaba abanolwazi ngomthetho sisekelo bathola lololwazi esikoleni. Yingakho ukugcine kungomthetho sisekelo uqondiswe kakhulu kubafundi ezikoleni zebanga eliphezulu. Nokho, amavidiyo amaningi, ingxoxo eziqoshiwe, nama – podcasts nemiklamo yezifundo kukhasi le-intanethi (website) yethu kuzoba lusizo kubo bonke abantu ngobudala babo.

Ukugcine kungomthetho sisekelo kunikeza abantu ulwazi ngokwamalungelo wabo, ngobubanzi bokushiwo ngumthetho sisekelo, nokuthi benga wasebenzisa kanjani amalungelo wabo.

Dlulisa Enkundleni Zokuxhumana