fbpx

Isahluko 17: Izikhungo

Abantu balwa, babulawa ukuze sibe nentando yeningi, singayivikela kanjani? Umthethosisekelo unazo izikhungo ezibalulekile ezincenda ukuthi Ininginzimu Africa isebenzisa amandla asetjenziswa ngendlela efanele. Isahluko seshumi nesikhombisa somdlalo othi Gcina Umthethosisekelo.

Dlulisa Enkundleni Zokuxhumana